Bài giảng Bài 5: Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng - TS. Nguyễn Văn Long

Bài giảng Bài 5: Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc điểm công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nội dung, hình thức, nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới. | BÀI 5: CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Long NỘI DUNG I. Đặc điểm công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng II. Nội dung, hình thức, nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng III. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới Cơ sở là nơi tiếp nhận và trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện đến từng người dân tất cả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp trên cơ sở I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Một là, nội dung công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng rất rộng, đa dạng, vừa mang tính toàn diện, tổng hợp, vừa rất cụ thể Phép Biện Chứng duy vật là nơi tụ họp mọi tầng lớp dân cư với các dân tộc, tôn giáo, các ngành nghề khác nhau đặc biệt ở các cơ sở nông thôn vẫn có một bộ phận không nhỏ dân cư trình độ dân trí còn thấp, chịu ảnh hưởng khá nặng những tập tục lạc hậu Hai là, trình độ dân trí, giác ngộ chính trị của quần chúng ở cơ sở rất khác nhau, nhu cầu rất đa dạng Phép Biện Chứng duy vật là nơi hàng ngày trực tiếp đối mặt với mọi diễn biến phức tạp của cuộc sống, trực tiếp nắm và xử lý những vấn đề nảy sinh tại cơ sở Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng phải rất nhạy cảm, phải thường xuyên, liên tục, vừa trực diện - đối mặt, không được né tránh, lơi lỏng Ba là, công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng diễn ra thường xuyên, liên tục, rất nhạy cảm và có lúc rất quyết liệt Phép Biện Chứng duy vật Sự thay đổi vị trí công tác của cán bộ lãnh đạo (đây là chủ thể tiến hành công tác chính trị - tư tưởng ở cơ sở) qua mỗi kỳ đại hội Kinh phí hoạt động thường rất eo hẹp, công cụ phương tiện hoạt động thường lạc hậu, thiếu đồng bộ Bốn là, sự biến động về chủ thể tiến hành công tác chính trị - tư tưởng và sự khó khăn về kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG