Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị - ThS. Huỳnh Tham

Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị bao gồm những nội dung về quyền lực và quyền lực chính trị; hệ thống chính trị; thực hiện dân chủ ở cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan. | Huỳnh Tham QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 1. Chính trị là gì? + Chính trị là hoạt động gắn với những quan hệ giữa các giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội khác nhau; xoay quanh vấn đề trung tâm là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. I. Quyền lực và quyền lực chính trị: Những quan hệ giữa: - Giai cấp - Dân tộc - Quốc gia - Các nhóm XH khác Chính trị là hoạt động gắn với Vấn đề trung tâm: Giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước là hoạt động xã hội đặc biệt; gắn với việc giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. một loại quan hệ xã hội đặc biệt giữa chủ thể chính trị và khách thể chính trị với các cấp độ khác nhau. + Chính trị được tiếp cận ở hai khía cạnh cơ bản: - Hoạt động chính trị: - Quan hệ chính trị: * Quan hệ giữa công dân các nhóm xã hội với nhà nước * Quan hệ giữa các giai cấp các dân tộc, quốc gia với vấn đề nhà nước + Quyền lực hiểu theo nghĩa chung nhất là cái mà nhờ đó buộc người khác phải phục tùng, là khả năng thực hiện ý chí của mình trong quan hệ với người khác. - Quyền lực đạo đức; Trong số nhiều loại quyền lực đồng thời tồn tại, đan xen thâm nhập và ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành chỉnh thể của quyền lực trong xã hội, trong đó đáng chú ý nhất là quyền lực xã hội và quyền lực chính trị. 2. Quyền lực là gì? - Quyền lực tôn giáo; - Quyền lực dòng họ; - Quyền lực kinh tế; - Quyền lực xã hội (Quyền lực công) - Quyền lực chính trị; - Là quyền lực của giai cấp thống trị, nó được tổ chức thành cả một hệ thống thiết chế và có khả năng sử dụng các công cụ của nhà nước để buộc các giai cấp, tầng lớp xã hội khác phục tùng ý chí của giai cấp thống trị. 3. Quyền lực chính trị: + Quyền lực chính trị là một bộ phận của quyền lực trong xã hội và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    13    1    18-09-2021