Bài giảng Nguồn gốc - Bản chất - Hình thức pháp luật - ThS. Đặng Thị Thu Trang

Bài giảng Nguồn gốc - Bản chất - Hình thức pháp luật bao gồm những nội dung về nguồn gốc pháp luật; bản chất pháp luật; các mối liên hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác; thuộc tính và chức năng của pháp luật; hình thức của pháp luật. | NGUỒN GỐC- BẢN CHẤT- HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Đặng Thị Thu Trang Nguồn gốc pháp luật Bản chất pháp luật Các mối liên hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác Thuộc tính và chức năng của pháp luật Hình thức của pháp luật Nguồn Gốc Của Pháp Luật Những quan điểm khác nhau về pháp luật \Quan điểm phi Mác xít Trường phái pháp luật tự nhiên Quan niệm về pháp luật theo phương pháp tiếp cận xã hội học và tâm lý học Trường phái pháp luật thực định \Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin (Quan điểm Mác xít) Pháp luật là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng và pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển khi xã hội đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Về phương diện khách quan: những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước cũng chính là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật. Về phương diện chủ quan (yếu tố tự thân): Pháp luật chỉ có thể hình thành bằng con đường nhà nước theo 2 cách: do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận các quy phạm xã hội đang tồn tại. Bản Chất Của Pháp Luật Khái niệm bản chất của pháp luật Bản chất của pháp luật là toàn bộ những mối liên hệ, quan hệ sâu sắc và những quy luật bên trong quyết định những đặc điểm và khuynh hướng phát triển cơ bản của pháp luật Nội dung bản chất của pháp luật Tính giai cấp của pháp luật Pháp luật trước hết thể hiện ý chí của giai cấp thống trị Nội dung của pháp luật được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị Mục đích của pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển theo một trật tự nhất định phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Tính xã hội của pháp luật Pháp luật còn thể hiện ý chí và lợi ích của các tầng lớp, giai cấp khác trong xã hội. Pháp luật là phương tiện để con người xác lập các quan hệ xã hội. Pháp luật là phương tiện mô hình hóa cách thức xử sự của con người. Pháp luật có khả năng hạn chế, loại bỏ các quan hệ xã hội tiêu cực, thúc đẩy các quan hệ xã hội tích cực. Mối liên hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật: Tính giai cấp và tính xã hội tương tác | NGUỒN GỐC- BẢN CHẤT- HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Đặng Thị Thu Trang Nguồn gốc pháp luật Bản chất pháp luật Các mối liên hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác Thuộc tính và chức năng của pháp luật Hình thức của pháp luật Nguồn Gốc Của Pháp Luật Những quan điểm khác nhau về pháp luật \Quan điểm phi Mác xít Trường phái pháp luật tự nhiên Quan niệm về pháp luật theo phương pháp tiếp cận xã hội học và tâm lý học Trường phái pháp luật thực định \Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin (Quan điểm Mác xít) Pháp luật là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng và pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển khi xã hội đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Về phương diện khách quan: những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước cũng chính là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật. Về phương diện chủ quan (yếu tố tự thân): Pháp luật chỉ có thể hình thành bằng con đường nhà nước theo 2 cách: do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận các quy phạm xã hội đang tồn tại. Bản Chất Của Pháp Luật Khái .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.