Bài giảng Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam - HV Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM

Bài giảng Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam bao gồm những nội dung về sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam; các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam; một số giải pháp phát huy vai trò của các giá trị văn hoá. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa học thì đây là tài liệu hữu ích. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VIỆN VĂN HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN * Đặt vấn đề I. Sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam II. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam III. Một số giải pháp phát huy vai trò của các giá trị văn hoá * Kết luận Sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam 1. Cơ sở hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam . Điều kiện địa lý sinh thái nhân văn ♦ Môi trường sông nước ♦ Những thử thách do thiên nhiên đem lại ♦ Khu vực tiếp xúc với nhiều nền văn hoá ♦ Sự đa dạng của môi trường sinh thái . Điều kiện kinh tế - xã hội Tính thời vụ cao ♦ Kinh tế nông nghiệp: Trình độ thấp, điều kiện thô sơ Sở hữu công về ruộng đất . Điều kiện lịch sử ♦ Đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc Sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam Các thời kỳ trong lịch sử văn hoá Việt Nam . Văn hoá thời kỳ dựng nước (thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc) ♦ Đặt nền móng cho văn hoá Việt cổ . Văn hoá thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc ♦ Chống Hán hóa về văn hoá ♦ Tiếp nhận các giá trị văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ . Văn hoá thời kỳ Đại Việt ♦ Xây dựng và khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc . Văn hoá thời kỳ Pháp thuộc và chống Pháp thuộc ♦ Âu hoá và chống Âu hoá . Văn hoá thời kỳ Việt Nam xã hội chủ nghĩa ♦ Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam Quan niệm về giá trị, giá trị văn hoá . Khái niệm giá trị Là khái niệm dùng để chỉ các phẩm chất cao quý, có ý nghĩa được đa số người trong xã hội ao ước và cùng chia sẻ . Khái niệm giá trị văn hoá Là giá trị hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp được phản ánh trong các nguyên tắc và chuẩn mực về phương diện pháp lý, đạo lý và thẩm mỹ của cá nhân và cộng đồng, được cộng đồng tin tưởng và chia sẻ, trở thành khuôn mẫu ứng xử chung, làm nền tảng tinh thần của xã hội. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam 2. Các .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG