Đồ án: Khảo sát quy trình công nghệ chế biến chả giò nhìn từ góc độ HACCP tại Công ty Visan - Phạm Thị Kim Hoa

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đồ án "Khảo sát quy trình công nghệ chế biến chả giò nhìn từ góc độ HACCP tại Công ty Visan" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về HACCP, điều kiện tiền đề để áp dụng HACCP vào quy trình chế biến chả giò, phân tích quy trình công nghệ chế biến chả giò nhìn từ góc độ HACCP,.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG