Kế hoạch: Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2014 - 2015 (Hồ Văn Huệ)

Kế hoạch "Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2014 - 2015", căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, các văn bản quy định về chương trình giáo viên Mầm non. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG