Bài giảng Bài 7: Tỷ lệ thức

nội dung bài giảng bài 7 "Tỷ lệ thức" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về định nghĩa, tính chất, bài tập về tỷ lệ thức. nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | Sắp xếp 5 mảnh từ 3 hình vuông dưới đây để tạo nên hình chử nhật ĐÁP ÁN Kiểm tra bài Hoàn thành công thức: Kiểm tra bài Tính: Tìm n: Bài 7: TỈ LỆ THỨC Đẳng thức của hai tỉ số được gọi là gì ? 1. Định nghĩa Xét hai tỉ số và Ta có: Do đó: Ta gọi là một tỉ lệ thức a, Ví dụ: b, Ñònh nghóa: Tæ leä thöùc laø ñẳng thöùc cuûa hai tæ soá (b,d ≠0) Có hai cách viết tỉ lệ thức: Cách 1: Cách 2: a : b = c : d 1. Định nghĩa Ghi chú. * Trong tæ leä thöùc a:b =c:d, caùc soá a,b,c,d ñöôïc goïi laø caùc soá haïng cuûa tæ leä thöùc. 1. Định nghĩa * a vaø d laø caùc soá haïng ngoaøi hay ngoaïi tæ. * b vaø c laø caùc soá haïng trong hay trung tæ. Phiếu học tập số 1 Lập tỉ lệ thức từ các tỉ số sau (nếu được) 1. Định nghĩa a) và b) và 1. Định nghĩa a, vaø b, vaø Vaäy caùc tæ soá trong caâu a laäp ñöôïc tæ leä thöùc. Vaäy caùc tæ soá trong caâu b khoâng laäp ñöôïc tæ leä thöùc. Giaûi: a, Ta coù: Suy ra b, Ta coù: Suy ra 2. Tính chất a, Tính chất 1: (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức) Ví dụ: Ta xét: ta nhân cả hai vế của đẳng thức này với Ta được: hay 2. Tính chất a, Tính chất 1: (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức) Nếu thì ad = bc Chứng minh: Ta có: ta nhân cả hai vế của đẳng thức này với Ta được: hay ad=bc 2. Tính chất Ví dụ: Tìm x biết Giải: Ta có: theo tính chất 1 Ta được: hay x = 3 2. Tính chất Phiếu học tập số 2 Tìm x biết: a) b) c) 2. Tính chất Phiếu học tập số 2 Đáp án: a) b) c) 2. Tính chất b, Tính chất 2: Nếu ad = bc và a, b, c,d ≠ 0 thì ta có các tỉ lệ thức: Ví dụ: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức sau. Giải: Củng cố Đẳng thức của hai tỉ số gọi là tỉ lệ thức. Tính chất 1: Nếu thì ad = bc Tính chất 2: Nếu ad = bc và a, b, c,d ≠ 0 thì ta có Học sinh về nhà học các công thức và làm bài tập SGK Make Presentation much more fun

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    1    18-06-2021