Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống cá mú

Bài giảng Kỹ thuật sản xuất giống cá mú nêu lên đặc điểm sinh học cá mú; kỹ thuật sản xuất giống cá mú (nuôi cá bố mẹ, ấu trùng cá, ương cá bột,.). Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản thì đây là tài liệu hữu ích. | KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ MÚ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ MÚ Hình thái Viãût nam coï khoảng 48 loaìi vaì phán bäú khàõp nåi. Caï muï coï thán hçnh deûp hai bãn, miãûng låïn, haìm läöi ra. Ràng trong cuía hai haìm tæång âäúi låïn vaì coï thãø áøn xuäúng. Váøy læåüc beï, coï mäüt säú áøn dæåïi da. Váy læng coï 11 gai cæïng vaì 14-18 tia mãöm. Váy háûu män coï 3 gai cæïng vaì 7-9 tia mãöm. Vây âuäi mãöm hoàûc bàòng phàóng, âäi khi loîm vaìo trong. Váy buûng coï 1 gai cæïng vaì 5 tia mãöm. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ MÚ Epinephelus fuscogustatus Epinephelus akaara Epinephelus bleekeri Epinephelus malabaricus Cromileptes altivelis Cá mú hoa nâu (Epinephelus fuscogustatus) Cá mú chấm đỏ (Epinephelus akaara) Cá mú bleekeri (Epinephelus bleekeri) Cá mú chuối (Epinephelus malabaricus) Cá mú dẹt (mú chuột) (Cromileptes altivelis) Tính ăn Caï ráút dæî, coï tênh àn thët vaì bàõt mäöi theo phæång thæïc rçnh mäöi. Caï coï tênh hoaût âäüng vãö âãm, ban ngaìy êt hoaût âäüng maì áøn náúp trong caïc hang âaï, raûn san hä, thènh thoaíng måïi âi tçm mäöi. Tuy nhiãn, khi âæåüc thuáön dæåîng trong âiãöu kiãûn nuäi, caï coï thãø àn âæåüc caí vaìo ban ngaìy. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ MÚ Đặc điểm sinh sản Khi coìn nhoí laì caï caïi, nhæng khi âaût âãún kêch cåî vaì tuäøi nháút âënh thç chuyãøn thaình caï âæûc. Sau đó lại chuyển hành cá cái Hiãûn tæåüng læåîng tênh thæåìng tçm tháúy åí caï kêch cåî 66-72 cm. Caï muï coï thãø âeí quanh nàm, nhæng táûp trung vaìo nhæîng thaïng laûnh, nhiãût âäü tháúp. Sæïc sinh saín cuía caï khaï cao, mäùi con caïi coï thãø âeí tæì vaìi tràm ngaìn âãún vaìi triãûu træïng. Trứng có đường kính 0,76 - 0,82 mm và có giọt dầu. Ở độ mặn 30 ppt, hàm lượng oxy > 5 mg/L, nhiệt độ 26 - 30oC thì sau thời gian 20 giờ trứng sẽ nở. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ MÚ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ MÚ 30 phút 30 phút 1 giờ 30 phút 2 giờ 3 giờ 30 phút 4 giờ 30 phút 6 giờ 9 giờ 10 giờ 14 giờ 20 giờ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ MÚ Ngày 0 Ngày 4 Ngày 10 Ngày 37 Ngày 28 Ngày 19 Ngày 45 KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ MÚ Cá bố mẹ: .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.