Bài giảng Một số nội dung mới của bộ Luật Lao động 2013

Bài giảng Một số nội dung mới của bộ Luật Lao động 2013 được thực hiện nhằm làm rõ một số điểm mới của Luật Lao động 2013 của nước cộng hoàn XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII ngày 18/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013. | MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐÃ SỬA ĐỔI NĂM 2012 Đồng Nai, ngày 10 tháng 8 năm 2013. I-Những quy định chung: Bộ LLĐ của nước cộng hoàn XHCN Việt nam được QH thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII ngày 18/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013. - Bộ LLĐ gồm 17 chương và 242 điều. ( cũ 178 Điều) - Bộ LLĐ điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người SDLĐ và các quan hệ xã hội khác liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. - Đối tượng áp dụng: 1- Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này. 2-Người sử dụng lao động 3-Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam 4-Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. - Quyền và nghĩa vụ của NLĐ. ( Điều 5) *Quyền của NLĐ: - Mọi người đều có quyền làm việc và tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề và nâng cao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.