Bài giảng Nội dung tập huấn về nâng cao năng lực giới và bình đẳng giới

Bài giảng Nội dung tập huấn về nâng cao năng lực giới và bình đẳng giới bao gồm những nội dung về khái niệm bình đẳng giới; tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; quan điểm của Đảng về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ nữ và một số nội dung khác. | NỘI DUNG TẬP HUẤN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI KHÁI NIỆM BÌNH ĐẲNG GIỚI TƯ TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ CHỦ TRƯƠNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ THẢO LUẬN ĐẶC ĐIỂM VỀ NỮ VÀ CÁN BỘ NỮ NÓI CHUNG VÀ NGÀNH GIÁO DỤC NÓI RIÊNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ NỮ CBQLGD MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NỮ CBQL NGÀNH GD& ĐT TỈNH PHÚ YÊN KẾT LUẬN I. Bình đẳng giới là gì: 1. Theo tài liệu “Hướng dẫn lồng ghép giới trong họach định và thực thi chính sách” do Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam xuất bản năm 2004 thì “ Bình đẳng giới là sự thừa nhận và coi trọng như nhau các đặc điểm giống và khác nhau giữa phụ nữ và nam giới”. Nam giới và phụ nữ cùng có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng và thực hiện các mong muốn của mình; có cơ hội bình đẳng để tham gia, đóng góp và thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển; được hưởng tự do và chất lượng cuộc sống bình đẳng; được hưởng thành quả bình đẳng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Theo khái niệm trên thì bình đẳng giới không phải là sự hoán đổi vai trò của nam, nữ từ thái cực này sang thái cực khác và cũng không phải là sự tuyệt đối hóa bằng con số hoặc tỉ lệ 50/50 mà là sự khác biệt về giới tính trong các vai trò sản xuất, tái sản xuất, vai trò chính trị và cộng đồng, đặc biệt là sự chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc các thành viên gia đình để tạo cơ hội và điều kiện cho nam, nữ phát triển tòan diện về mọi mặt. Đồng thời tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ bù đắp những khoảng trống do việc mang thai, sinh con và gánh vác phần lớn lao động gia đình đem lại. Theo điều 5, điều 6 luật bình đẳng giới số 73/2006/QH 11 của Quốc hội khóa XI, ngày 29/11/2006: “ Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.