Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

Các barbiturat, Glucosid, một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường kiềm,. là những nội dung chính trong bài giảng "Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID". nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | II. MỘT SỐ CHẤT ĐỘC PHÂN LẬP BẰNG CHIẾT Ở MÔI TRƯỜNG ACID Dẫn xuất của acid barbituric, Acid hữu cơ như oxalic, salicylic và các dẫn xuất Dẫn xuất nitrophenol, Dẫn xuất phenylpyrazolon, Glucosid, Một số thuốc ngủ không phải barbiturat . 1. Các barbiturat: Barbiturat được dùng để chỉ các dẫn xuất của acid barbituric là ureid vòng của amalonic. Về mặt hoá học barbiturat tương tự nhau. Theo nhóm thế được chia làm 3 loại: Barbiturat thế ở 3 vị trí 1, 5, 5 . Barbiturat thế ở 2 vị trí 5, 5 Thiobarbiturat: ở vị trí C2 oxi được thay bằng S. Phenobarbital, barbital, Amobarbital, Pentobarbital,Hexobarbital, Secobarbital, Thiopental, Thiobarbital Các barbiturat: a. Tính chất lý hoá: Lý tính: Thường là những tinh thể trắng, ít tan trong nước và ether dầu hoả, tan nhiều trong dung môi hữu cơ (alcool, ether, cloroform). Dễ thăng hoa trong chân không ở 170-1800C. Điểm nóng chảy 100- 1900C. Các barbiturat thường bị than, silicagel hấp phụ. Tính acid: Khả năng tạo phức: Khả năng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    18    1    19-09-2021