Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

Phương pháp cất kéo hơi nước, phương pháp chiết, các phương pháp chung xác định chất độc hữu cơ, phương pháp quang phổ tử ngoại là những nội dung chính trong bài giảng "Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ". nội dung chi tiết bài giảng. | CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUNG PHÂN LẬP CHẤT HỮU CƠ Chất độc hữu cơ chiếm đa số trong kiểm nghiệm độc chất. Nhiều tác giả nghiên cứu cách phân loại chúng. Dựa vào phương pháp phân lập có thể xếp thành ba nhóm sau: Nhóm chất độc phân lập bằng phương pháp cất. Nhóm chất độc không bay hơi phân lập bằng phương pháp chiết ở hai môi trường. Nhóm chất độc đòi hỏi phương pháp tách riêng biệt. I. PHƯƠNG PHÁP CẤT KÉO HƠI NƯỚC: Phương pháp cất kéo hơi nước là một kỹ thuật cơ bản để phân lập các chất được áp dụng trong KNĐC. Nó dùng để tách chất độc bay hơi khỏi mẫu phân tích. I. PHƯƠNG PHÁP CẤT KÉO HƠI. 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Đun hỗn hợp 2 chất A và B không hoà tan vào nhau thì áp suất hơi riêng phần của chúng tăng lên và không phụ thuộc vào nhau. Khi tổng áp suất hơi riêng phần (P = PA + PB) bằng áp suất khí quyển trên bề mặt thì hỗn hợp đó sôi. Như vậy mỗi chất/hỗn hợp sẽ sôi ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của nó. I. PHƯƠNG PHÁP CẤT KÉO HƠI. 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. mA và mB là khối lượng (g) .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG