Đề tài: Nghiên cứu chiết xuất chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long Hylocereus spp

Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho phép chiết betacyanin từ vỏ quả thanh long, khảo sát độ bền của dịch chiết thu được trong những điều kiện khác nhau, đề xuất phương pháp bảo quản và khả năng ứng dụng của chất màu betacyanin trong công nghiệp thực phẩm là những nội dung chính trong đề tài "Nghiên cứu chiết xuất chất màu betacyanin từ vỏ quả thanh long Hylocereus spp". .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG