Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - Triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh; bài học rút ra từ triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh; cách thức và phương pháp xây dựng triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh và vận dụng vào Việt Nam. | Môn học VĂn hãa kinh doanh (Dµnh cho Cao häc Khóa15 ) Hãy vào Website của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để tìm hiểu thêm về Bộ môn Văn hoá kinh doanh: Hãy trao đổi với chúng tôi: - Điện thoại: (04) 6282200 - Địa chỉ: Phòng 5, nhà 7b, Đại học Kinh tế Quốc dân -Email: vhkd@ và bmvhkd@ Giảng viên: PGS. TS Dương Thị Liễu- TS. Đỗ Minh Cương Chương 1 Triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh Mục đích của Chương: Những vấn đề tổng quan về triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh Những bài học rút ra từ triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh Những cách thức và phương pháp xây dựng triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh và vận dụng vào Việt Nam. Nội dung của Chương: * Tổng quan về Văn húa kinh doanh *Triết lý kinh doanh Tổng quan về triết lý kinh doanh Cách thức tạo dựng và phát huy triết lý kinh doanh Vấn đề tạo dựng và phát huy triết lý kinh doanh ở Việt nam *Đạo đức kinh doanh Tổng quan về đạo đức kinh doanh Phương pháp phân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.