Ebook Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường: Phần 2 - Nguyễn Thị Sơn - Trần Lệ Minh

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường", phần 2 trình bày các nội dung: Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường; thí nghiệm xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; phần phụ lục giới thiệu các dụng cụ, thiết bị sử dụng trong thí nghiệm hóa sinh ứng dụng trong môi trường. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    121    2    28-05-2024
76    120    6    28-05-2024
303    5    1    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.