Bài giảng Thuyết ngũ hành

nội dung bài giảng "Thuyết ngũ hành" để nắm bắt được những nội dung về định nghĩa, quy loại ngũ hành, ứng dụng thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền,. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Y học. | 2/08 THUYẾT NGŨ HÀNH I- ĐỊNH NGHĨA: QUI NẠP VẬT THỂ THIÊN NHIÊN THÀNH 5 LOẠI: KIM (KIM LOẠI), MỘC (GỖ), THỦY (NƯỚC), HỎA (LỬA), THỔ (ĐẤT), NGHIÊN CỨU QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG. CỤ THỂ HÓA, MỞ RỘNG PHẠM VI THUYẾT ÂM DƯƠNG YDHCT VẬN DỤNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ. 2/08 Thủy Kim Thổ Hỏa Mộc 2/08 II- QUI LOẠI NGŨ HÀNH HiÖn t­îng Ngò hµnh Méc Háa Thæ Kim Thñy Ph­¬ng h­íng §«ng Nam Trung ­¬ng T©y B¾c KhÝ hËu Xu©n H¹ Tr­ëng h¹ Thu §«ng Ngò vÞ Chua ®¾ng ngät Cay MÆn Ngò h­¬ng Tanh KhÐt Th¬m nång (h«i) Kh¼n(thèi) Ngò s¾c Xanh §á vµng tr¾ng §en Ngò cèc M× Ng« tÎ NÕp §Ëu Ngò cÇm Gµ Dª Bß Ngùa Lîn T¹ng Can T©m Tú PhÕ ThËn 2/08 Phñ §ëm TiÓu trµng vÞ §¹i trµng Bµng quang Ngò thÓ C©n M¹ch ThÞt Da l«ng X­¬ng Ngò quan M¾t L­ìi MiÖng Mòi Tai Ngò chÝ GiËn Mõng NghÜ Lo Sî Ngò ©m La hÐt C­êi h¸t khãc Rªn rØ BÖnh biÕn Co qu¾p Håi hép N«n äe Ho Run rÈy Chç bÞ bÖnh Cæ g¸y Ngùc s­ên Sèng l­ng Vai l­ng eo l­ng 2/08 III- NỘI DUNG: 1- TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG (SINH LÝ) A-TƯƠNG SINH: - CÁC HÀNH THÚC ĐẨY, GIÚP ĐỠ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NHAU PHÁT TRIỂN - NGUYÊN TẮC TẠNG ĐỨNG TRƯỚC (MẸ) SINH RA TẠNG ĐỨNG SAU (CON) - MỘC -> HỎA -> THỔ -> KIM -> THỦY -> MỘC B -TƯƠNG KHẮC: CÁC HÀNH GIÁM SÁT, KIỀM CHẾ (ỨC CHẾ) NHAU KHÔNG CHO PHÁT TRIỂN QUÁ MỨC. KIM-->MỘC-->THỔ-->THỦY-->HỎA-->KIM) 2/08 Tương sinh Thủy Kim Thổ Hỏa Mộc 2/08 Tương khắc 2/08 2- TRONG ĐIỀU KIỆN BỆNH LÝ (BẤT BÌNH THƯỜNG) THỪA: HÀNH ĐI KHẮC, KHẮC QUÁ MẠNH, GÂY BỆNH CHO HÀNH BỊ KHẮC. - KIM >-> MỘC >-> THỔ >-> THỦY >-> HỎA >-> KIM) B-TƯƠNG VŨ: - HÀNH BỊ KHẮC MẠNH HƠN HÀNH ĐẾN KHẮC VÀ CHỐNG LẠI HÀNH ĐẾN KHẮC. - KIM MỘC THỔ THỦY HỎA KIM 2/08 Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy Tương thừa 2/08 Tương vũ 2/08 C- QUY LUẬT CHẾ HÓA CÁC HÀNH BỊ RÀNG BUỘC ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU MỘT HÀNH CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI 4 HÀNH KHÁC LUÔN GIỮ ĐƯỢC THẾ CÂN BẰNG 2/08 Mộc Thủy Kim Thổ Hỏa Hỏa Kim Thủy Thổ Mộc Quy luật chế hóa 2/08 IV. ỨNG DỤNG TRONG YHCT: 1-VỀ SINH LÝ: XẾP CÁC TẠNG PHỦ, NGŨ VỊ, NGŨ SẮC, NGŨ QUAN, THỂ . | 2/08 THUYẾT NGŨ HÀNH I- ĐỊNH NGHĨA: QUI NẠP VẬT THỂ THIÊN NHIÊN THÀNH 5 LOẠI: KIM (KIM LOẠI), MỘC (GỖ), THỦY (NƯỚC), HỎA (LỬA), THỔ (ĐẤT), NGHIÊN CỨU QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG. CỤ THỂ HÓA, MỞ RỘNG PHẠM VI THUYẾT ÂM DƯƠNG YDHCT VẬN DỤNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ. 2/08 Thủy Kim Thổ Hỏa Mộc 2/08 II- QUI LOẠI NGŨ HÀNH HiÖn t­îng Ngò hµnh Méc Háa Thæ Kim Thñy Ph­¬ng h­íng §«ng Nam Trung ­¬ng T©y B¾c KhÝ hËu Xu©n H¹ Tr­ëng h¹ Thu §«ng Ngò vÞ Chua ®¾ng ngät Cay MÆn Ngò h­¬ng Tanh KhÐt Th¬m nång (h«i) Kh¼n(thèi) Ngò s¾c Xanh §á vµng tr¾ng §en Ngò cèc M× Ng« tÎ NÕp §Ëu Ngò cÇm Gµ Dª Bß Ngùa Lîn T¹ng Can T©m Tú PhÕ ThËn 2/08 Phñ §ëm TiÓu trµng vÞ §¹i trµng Bµng quang Ngò thÓ C©n M¹ch ThÞt Da l«ng X­¬ng Ngò quan M¾t L­ìi MiÖng Mòi Tai Ngò chÝ GiËn Mõng NghÜ Lo Sî Ngò ©m La hÐt C­êi h¸t khãc Rªn rØ BÖnh biÕn Co qu¾p Håi hép N«n äe Ho Run rÈy Chç bÞ bÖnh Cæ g¸y Ngùc s­ên Sèng l­ng Vai l­ng eo l­ng 2/08 III- NỘI DUNG: 1- TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG (SINH LÝ) A-TƯƠNG SINH: - CÁC HÀNH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.