Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 1 - Khái quát chung về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 1 - Khái quát chung về nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm những nội dung về vai trò của nông nghiệp, nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội; đặc thù của nông nghiệp, nông thôn. | Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. 2. ĐẶC THÙ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. 1. VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH: . KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP. . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH. . KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP: Trong lịch sử phát triển của nhân loại, NN là ngành sản xuất vật chất cơ bản đầu tiên. NN là ngành sản xuất vật chất đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất, cơ bản nhất của con người. NN giữ vai trò vô cùng to lớn và đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà chưa có ngành sản xuất nào có thể thay thế được. - Nghĩa hẹp: NN bao gồm ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. - Nghĩa rộng: NN bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH: . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. . VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN . | Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. 2. ĐẶC THÙ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. 1. VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH: . KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP. . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH. . KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP: Trong lịch sử phát triển của nhân loại, NN là ngành sản xuất vật chất cơ bản đầu tiên. NN là ngành sản xuất vật chất đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất, cơ bản nhất của con người. NN giữ vai trò vô cùng to lớn và đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà chưa có ngành sản xuất nào có thể thay thế được. - Nghĩa hẹp: NN bao gồm ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. - Nghĩa rộng: NN bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH: . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. . VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. . VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI: 1. NN cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất, cơ bản nhất của con người. 2. NN cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp và nhất là công nghiệp chế biến, sản xuất đồ dùng gia dụng. 3. NN có vai trò xuất khẩu hàng hóa, nông sản thu ngoại tệ, tạo tích lũy ban đầu đầu tư trở lại cho phát triển KTXH. 4. NN là thị trường tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp - dịch vụ. 5. NN có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái: 6. NN có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, góp phần to lớn vào tăng trưởng bền vững của quốc gia. . VAI TRÒ CỦA NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KTXH: 1. NT là địa bàn sản xuất và cung cấp LTTP cho tiêu dùng của cả xa hội. 2. NT là thị trường quan trọng và rộng lớn để tiêu thụ sản phẩm của đô thị hiện đại. 3. NT có nhiều dân tộc, tầng lớp, thành phần khác nhau sinh sống. Mỗi sự biến động tích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.