Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C) - Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C

Các đặc điểm nổi bật của C, cấu trúc của một chương trình viết bằng C, các kiểu dữ liệu cơ bản, các thao tác nhập/xuất cơ bản các kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu dữ liệu con trỏ, các cấu trúc điều khiển lệnh là những nội dung chính trong "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C) - Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C". Mời các bạn tham khảo. | Kỹ thuật lập trình Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C Kỹ thuật lập trình /31 Các nội dung chính Các đặc điểm nổi bật của C Cấu trúc của một chương trình viết bằng C Các kiểu dữ liệu cơ bản Các thao tác nhập/xuất cơ bản Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Kiểu dữ liệu con trỏ Các cấu trúc điều khiển lệnh Kỹ thuật lập trình /31 Một số đặc điểm chính của C C là một ngôn ngữ lập trình bậc trung (kết hợp giữa bậc cao và bậc thấp) C là ngôn ngữ có cấu trúc C là một ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, có thể viết các chương trình ở nhiều mức khác nhau từ thấp đến cao. C tạo ra các chương trình hiệu quả C là một ngôn ngữ khả chuyển (portable). C có kích thước nhỏ C định kiểu không cứng nhắc (loose typing). Kỹ thuật lập trình /31 Cấu trúc của một chương trình #include /* Chỉ thị gọi tệp thư viện/tiền xử lý */ Kiểu_hàm main () /* Hàm main, thân chương trình chính */ { /* Các câu lệnh của thân chương trình chính */ [return (giá_trị);] /*

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG