Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C) - Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C

Các đặc điểm nổi bật của C, cấu trúc của một chương trình viết bằng C, các kiểu dữ liệu cơ bản, các thao tác nhập/xuất cơ bản các kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu dữ liệu con trỏ, các cấu trúc điều khiển lệnh là những nội dung chính trong "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C) - Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C". Mời các bạn tham khảo. | Kỹ thuật lập trình Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C Kỹ thuật lập trình /31 Các nội dung chính Các đặc điểm nổi bật của C Cấu trúc của một chương trình viết bằng C Các kiểu dữ liệu cơ bản Các thao tác nhập/xuất cơ bản Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Kiểu dữ liệu con trỏ Các cấu trúc điều khiển lệnh Kỹ thuật lập trình /31 Một số đặc điểm chính của C C là một ngôn ngữ lập trình bậc trung (kết hợp giữa bậc cao và bậc thấp) C là ngôn ngữ có cấu trúc C là một ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, có thể viết các chương trình ở nhiều mức khác nhau từ thấp đến cao. C tạo ra các chương trình hiệu quả C là một ngôn ngữ khả chuyển (portable). C có kích thước nhỏ C định kiểu không cứng nhắc (loose typing). Kỹ thuật lập trình /31 Cấu trúc của một chương trình #include /* Chỉ thị gọi tệp thư viện/tiền xử lý */ Kiểu_hàm main () /* Hàm main, thân chương trình chính */ { /* Các câu lệnh của thân chương trình chính */ [return (giá_trị);] /* | Kỹ thuật lập trình Phần 1: Ngôn ngữ lập trình C Chương 1: Ôn tập một số nội dung chính của NNLT C Kỹ thuật lập trình /31 Các nội dung chính Các đặc điểm nổi bật của C Cấu trúc của một chương trình viết bằng C Các kiểu dữ liệu cơ bản Các thao tác nhập/xuất cơ bản Các kiểu dữ liệu có cấu trúc Kiểu dữ liệu con trỏ Các cấu trúc điều khiển lệnh Kỹ thuật lập trình /31 Một số đặc điểm chính của C C là một ngôn ngữ lập trình bậc trung (kết hợp giữa bậc cao và bậc thấp) C là ngôn ngữ có cấu trúc C là một ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, có thể viết các chương trình ở nhiều mức khác nhau từ thấp đến cao. C tạo ra các chương trình hiệu quả C là một ngôn ngữ khả chuyển (portable). C có kích thước nhỏ C định kiểu không cứng nhắc (loose typing). Kỹ thuật lập trình /31 Cấu trúc của một chương trình #include /* Chỉ thị gọi tệp thư viện/tiền xử lý */ Kiểu_hàm main () /* Hàm main, thân chương trình chính */ { /* Các câu lệnh của thân chương trình chính */ [return (giá_trị);] /* trả về giá trị cho hàm main*/ } /*Định nghĩa các hàm con, là các chương trình con */ Kiểu_hàm Tên_hàm (các tham số) { /* Các lệnh của hàm */ [return (giá_trị)] /* trả về giá trị cho hàm */ } Kỹ thuật lập trình /31 Các thành phần cơ bản của một chương trình Các đối tượng dữ liệu: cần được khai báo và gồm có tên và kiểu dữ liệu, và được chia thành 2 loại Biến (variable) Hằng (constant) Các lệnh xử lý (statement): được chia làm 2 nhóm: Lệnh đơn: lệnh gán, lệnh khai báo dữ liệu, Lệnh có cấu trúc: gồm 3 cấu trúc điều khiển Kỹ thuật lập trình /31 Một số chương trình mẫu Program : Viết một chương trình tính điện trở tương đương của 2 điện trở R1 và R2 mắc song song. Giá trị R1 và R2 được nhập từ bàn phím. (Lưu ý: giá trị nhập vào phải hợp lệ) Program : Mở rộng Program , với tính năng kiểm tra tính hợp lệ của giá trị điện trở nhập vào. Program : Chương trình tính điện trở tương đương của hai điện trở R1 và R2 Kỹ thuật lập trình /31 #include //Khai báo các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    75    2    25-06-2024
103    152    3    25-06-2024
26    75    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.