Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ C++) - Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++

Nội dung "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ C++) - Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất của Các đặc điểm mới của C++ so với C, các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, một số mở rộng của C++, cấu trúc của một chương trình C++. | Kỹ thuật lập trình Phần 2: Ngôn ngữ C++ Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++ Kỹ thuật lập trình /49 Các nội dung chính Các đặc điểm mới của C++ so với C Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng Một số mở rộng của C++ Cấu trúc của một chương trình C++ Kỹ thuật lập trình /49 1. Các đặc điểm mới của C++ so với C C++ bổ sung khả năng lập trình hướng đối tượng (HĐT) với các khái niệm và các thành phần mới như: lớp, đối tượng, sự che dấu thông tin, sự kế thừa, sự đa hình, Điều đó tạo cho C++ khả năng tổ chức chương trình theo cả phương pháp lập trình hướng chức năng và hướng đối tượng-một ngôn ngữ lập trình lai. Cho phép định nghĩa chồng các hàm, tức là các hàm có thể trùng tên với nhau trong cùng phạm vi định nghĩa và sử dụng. Cho phép các hàm có các tham số nhận giá trị mặc định Bổ sung loại hàm con inline nhằm tăng tốc độ thực hiện các hàm con. Bổ sung các lớp nhập/xuất mới nhằm đơn giản hoá các thao tác nhập/ xuất, tăng tính mở của các thao tác này khi . | Kỹ thuật lập trình Phần 2: Ngôn ngữ C++ Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++ Kỹ thuật lập trình /49 Các nội dung chính Các đặc điểm mới của C++ so với C Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng Một số mở rộng của C++ Cấu trúc của một chương trình C++ Kỹ thuật lập trình /49 1. Các đặc điểm mới của C++ so với C C++ bổ sung khả năng lập trình hướng đối tượng (HĐT) với các khái niệm và các thành phần mới như: lớp, đối tượng, sự che dấu thông tin, sự kế thừa, sự đa hình, Điều đó tạo cho C++ khả năng tổ chức chương trình theo cả phương pháp lập trình hướng chức năng và hướng đối tượng-một ngôn ngữ lập trình lai. Cho phép định nghĩa chồng các hàm, tức là các hàm có thể trùng tên với nhau trong cùng phạm vi định nghĩa và sử dụng. Cho phép các hàm có các tham số nhận giá trị mặc định Bổ sung loại hàm con inline nhằm tăng tốc độ thực hiện các hàm con. Bổ sung các lớp nhập/xuất mới nhằm đơn giản hoá các thao tác nhập/ xuất, tăng tính mở của các thao tác này khi phải nhập/xuất dữ liệu với các kiểu dữ liệu hay các đối tượng mới. Bổ sung các hàm cấp phát và giải phóng vùng nhớ động mới là new và delete. Bổ sung đối tượng, tham số kiểu tham chiếu giúp cho việc sử dụng các tham số của các hàm con được dễ dàng và hiệu quả hơn. Bổ sung loại chú thích mới-chú thích trên một dòng: // Cho phép đan xen giữa khai báo các đối tượng dữ liệu và các lệnh xử lý. Kỹ thuật lập trình /49 Chương trình C++ đầu tiên Program : In ra màn hình dòng “Welcome to C++!” #include #include //tệp thư viện nhập/xuất chính trong C++ //#include using namespace std; //Khai báo không gian tên mặc định int main() { cout /49 Kết quả chạy Program Kỹ thuật lập trình /49 Chú thích về Program namespace (không gian tên): là công cụ cho phép quản lý sự xung đột về tên của các thành phần của chương trình như tên biến, tên lớp, tên hàm, Đối tượng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    89    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.