Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ C++) - Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++

Nội dung "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ C++) - Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất của Các đặc điểm mới của C++ so với C, các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, một số mở rộng của C++, cấu trúc của một chương trình C++. | Kỹ thuật lập trình Phần 2: Ngôn ngữ C++ Chương 2: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++ Kỹ thuật lập trình /49 Các nội dung chính Các đặc điểm mới của C++ so với C Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng Một số mở rộng của C++ Cấu trúc của một chương trình C++ Kỹ thuật lập trình /49 1. Các đặc điểm mới của C++ so với C C++ bổ sung khả năng lập trình hướng đối tượng (HĐT) với các khái niệm và các thành phần mới như: lớp, đối tượng, sự che dấu thông tin, sự kế thừa, sự đa hình, Điều đó tạo cho C++ khả năng tổ chức chương trình theo cả phương pháp lập trình hướng chức năng và hướng đối tượng-một ngôn ngữ lập trình lai. Cho phép định nghĩa chồng các hàm, tức là các hàm có thể trùng tên với nhau trong cùng phạm vi định nghĩa và sử dụng. Cho phép các hàm có các tham số nhận giá trị mặc định Bổ sung loại hàm con inline nhằm tăng tốc độ thực hiện các hàm con. Bổ sung các lớp nhập/xuất mới nhằm đơn giản hoá các thao tác nhập/ xuất, tăng tính mở của các thao tác này khi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG