Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++) - Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++

Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++ trong "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++)" nhằm giới thiệu đến bạn đọc nội dung về khái niệm các lớp nhập/xuất trong C++, các thao tác nhập/xuất cơ bản và các thao tác trên tệp. Với các bạn đang học chuyên ngành công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. | Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++ Nội dung chính Giới thiệu chung Các thao tác nhập/xuất cơ bản Các thao tác trên tệp 1. Giới thiệu chung Khái niệm dòng (kênh, stream): Dòng là một sự trừu tượng hóa mà đại diện cho một thiết bị mà trên đó các thao tác nhập và xuất được thực hiện. Về cơ bản, một dòng có thể được biểu diễn như một nguồn (source) hay đích (destination) của các kí tự có độ dài vô hạn Nói chung, các dòng thường kết hợp với các nguồn hay đích vật lý của các kí tự, như file, bàn phím, màn hình,, do đó các kí tự được lấy ra hay được ghi vào/ra một dòng sẽ được nhập/xuất một cách vật lý đối với thiết bị vật lý. A stream is an abstraction that represents a device on which input and ouput operations are performed. A stream can basically be represented as a source or destination of characters of indefinite length. Streams are generally associated to a physical source or destination of characters, like a disk file, the . | Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++ Nội dung chính Giới thiệu chung Các thao tác nhập/xuất cơ bản Các thao tác trên tệp 1. Giới thiệu chung Khái niệm dòng (kênh, stream): Dòng là một sự trừu tượng hóa mà đại diện cho một thiết bị mà trên đó các thao tác nhập và xuất được thực hiện. Về cơ bản, một dòng có thể được biểu diễn như một nguồn (source) hay đích (destination) của các kí tự có độ dài vô hạn Nói chung, các dòng thường kết hợp với các nguồn hay đích vật lý của các kí tự, như file, bàn phím, màn hình,, do đó các kí tự được lấy ra hay được ghi vào/ra một dòng sẽ được nhập/xuất một cách vật lý đối với thiết bị vật lý. A stream is an abstraction that represents a device on which input and ouput operations are performed. A stream can basically be represented as a source or destination of characters of indefinite length. Streams are generally associated to a physical source or destination of characters, like a disk file, the keyboard, or the console, so the characters gotten or written to/from our abstraction called stream are physically input/output to the physical device. For example, file streams are C++ objects to manipulate and interact with files; Once a file stream is used to open a file, any input or output operation performed on that stream is physically reflected in the file. Source: Mô hình mô tả dòng Program input stream output stream input & output stream Giới thiệu các lớp chính thực hiện nhập/xuất ios_base ios istream ostream iostream fstream stringstream fstreambase ifstream ofstream Lớp ios_base Lớp ios_base được thiết kế là lớp cơ sở nhất của tất cả các lớp stream trong cấu trúc phân cấp các lớp. Nó mô tả các phần cơ bản nhất của một stream, mà chung cho tất cả các đối tượng stream, nên nó không được thiết kế như một lớp có khởi tạo đối tượng, mà là một lớp trừu tượng. Cả lớp ios_base và lớp dẫn xuất ios của nó đều định nghĩa các thành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.