Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++) - Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++

Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++ trong "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++ (Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++)" nhằm giới thiệu đến bạn đọc nội dung về khái niệm các lớp nhập/xuất trong C++, các thao tác nhập/xuất cơ bản và các thao tác trên tệp. Với các bạn đang học chuyên ngành công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. | Phần 2: Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 5: Các lớp nhập/xuất trong C++ Nội dung chính Giới thiệu chung Các thao tác nhập/xuất cơ bản Các thao tác trên tệp 1. Giới thiệu chung Khái niệm dòng (kênh, stream): Dòng là một sự trừu tượng hóa mà đại diện cho một thiết bị mà trên đó các thao tác nhập và xuất được thực hiện. Về cơ bản, một dòng có thể được biểu diễn như một nguồn (source) hay đích (destination) của các kí tự có độ dài vô hạn Nói chung, các dòng thường kết hợp với các nguồn hay đích vật lý của các kí tự, như file, bàn phím, màn hình,, do đó các kí tự được lấy ra hay được ghi vào/ra một dòng sẽ được nhập/xuất một cách vật lý đối với thiết bị vật lý. A stream is an abstraction that represents a device on which input and ouput operations are performed. A stream can basically be represented as a source or destination of characters of indefinite length. Streams are generally associated to a physical source or destination of characters, like a disk file, the .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG