Lecture Database system: Chapter 1 - Lê Thị Bảo Thu

Chapter 1 introduce database system concepts and architecture. This chapter includes content: File-based approach and database approach; three-schema architecture and data independence; database languages; data models, database schema, database state;. inviting you to refer.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
215    138    5    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.