Lecture Database systems: Database system concepts and architecture – Nguyễn Ngọc Thiên An

In this chapter, you learned to: File-based approach and shared file approach; database approach; three-schema architecture and data independence; database languages, data models, database schemas and database states; classification of DBMS; data management systems framework.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.