Lecture Machine learning (2014-2015) - Lecture 3: Maximum likelihood

In this lecture, we formulate the problem of linear prediction using probabilities. We also introduce the maximum likelihood estimate and show that it coincides with the least squares estimate. The goal of the lecture is for you to learn: Gaussian distributions, how to formulate the likelihood for linear regression, computing the maximum likelihood estimates for linear regression, entropy and its relation to loss, probability and learning.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.