Lecture Machine learning (2014-2015) - Lecture 6: Logistic regression: a simple ANN

This lecture describes the construction of binary classifiers using a technique called Logistic Regression. The objective is for you to learn: How to apply logistic regression to discriminate between two classes; how to formulate the logistic regression likelihood; how to derive the gradient and Hessian of logistic regression; how to incorporate the gradient vector and Hessian matrix into Newton’s optimization algorithm so as to come up with an algorithm for logistic regression, which we call IRLS.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    263    1    19-07-2024
2    411    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.