Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước, luận án làm rõ những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và những việc cần làm để đảm bảo đạt được các tiêu chí đó đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN