Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành Công nghiệp nội dung số Việt Nam

Luận án nhằm giải quyết những vấn đề thực tế cũng như những tồn tại trong cơ sở lý luận về lĩnh vực đào tạo NNL trong ngành CNNDS đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả đào tạo và đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo NNL.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    9    1    18-06-2021