Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đánh giá tác động của các yếu tố nội sinh đến kết quả hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng

Mục tiêu tổng quát của luận án là: Đánh giá tác động của các nhân tố nội sinh đến kết quả hoạt động của HTX và đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao kết quả hoạt động của HTX trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG