Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006-2020

Trên cơ sở tổng kết và bổ sung các vấn đề lý thuyết liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển KKT và phân tích thực trạng đầu tư phát triển KKT Vũng Áng trong thời gian qua, luận án sẽ đưa ra các định hướng và nhóm giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển tại KKT Vũng Áng trong thời gian tới hướng đến sự bền vững.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    19-06-2021
141    4    1    19-06-2021