Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và các mô hình lý thuyết nhằm xác định các kênh truyền dẫn trong mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế; đồng thời, nghiên cứu cũng thực hiện việc tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm của quốc tế cho việc lựa chọn mô hình nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    1    19-06-2021