Prediction of cash flows from operating among non-financial listed companies in Viet Nam

Research Objectives: Review and summarize systematically theories on features of cash accounting based information and accrual accounting based information; examine the predictive abilities of future operating cash flow by using earnings.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    99    3    22-05-2024
348    71    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.