Luận án Tiến sĩ: Nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành Điện Việt Nam

Mục tiêu của luận án là phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực điều hành và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực điều hành của Giám đốc doanh nghiệp ngành Điện trong quá trình hội nhập quốc tế.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    3    1    19-06-2021
8    4    1    19-06-2021