Research on the relationship among e-banking service quality, customer satisfaction and customer loyalty in Vietnam

Research objectives: To research an overview of e-banking service quality, customer satisfaction, customer loyalty, switching cost, customer trust and the relationship among variables; to develop a research model on the relationship among e-banking service quality, customer satisfaction and customer loyalty affected by intermediate factors including switching cost and customer trust in e-banking sector in Vietnam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    34    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.