Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển các giải thuật sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điều khiển động cơ xoay chiều

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Đề xuất một số thuật toán điều khiển tốc độ và từ thông động cơ xoay chiều; đề xuất một số thuật toán ước lượng tốc độ và từ thông rotor để cung cấp cho bộ điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều không sử dụng cảm biến tốc độ. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG