Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Mục đích của luận án: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào đến năm 2025.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    13    1    27-07-2021