Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích, làm rõ cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về gia đình, đánh giá thực trạng pháp luật về gia đình ở Việt Nam và đề ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    4    1    19-06-2021