Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục

Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục" là nghiên cứu đề xuất thuật toán mới giải bài toán tối ưu trong hệ thống điều khiển dự báo phi tuyến MIMO.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG