Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xác định đƣợc các vấn đề dạy học chương trình STH ở khoa Sinh học, trường ĐHSP; đề xuất đƣợc quy trình tổ chức HTVĐ trong dạy học STH ở khoa Sinh học, trường ĐHSP.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    1    19-06-2021
5    4    0    19-06-2021
4    4    1    19-06-2021