Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu phát triển nguồn lực thông tin của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra luận chứng, cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn của phát triển NLTT và đề xuất các giải pháp khả thi phát triển NLTT của Hệ thống TVCC Việt Nam cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu NDT.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG