Summary of doctoral dissertation of educational science: Organnizing activity Problem - Based Learning in teaching Ecology at the department of Biology, University of Education

Overall objective: The organization PBL in Ecological teaching at Biological Department, University of Education to improve the efficiency Ecological teaching, meets innovation of general education.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    92    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.