Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Researching and building model predictive control algorithms for continuous nonlinear object

The aim of the dissertation is study and propose a new algorithm for solving the optimal problem in nonlinear model predictive control MIMO system.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    82    2    21-05-2024
3    67    2    21-05-2024
395    2    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.