Summary of doctoral dissertation: Effect of initial physical properties of roller compacted concrete to construction schedule of concrete gravity dam in Vietnam

This study focus on the behaviour and quantify initial physical properties of RCC, from the beginning of hydration to designated characteristic of RCC, in order to define the thermal evolution, thermal stresses. By doing this, the appropriate speed of construction can be established when building RCC dam project.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    665    1    25-05-2024
8    68    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.