Luận án Tiến sĩ: Phát triển năng lực giáo dục chính trị của chính trị viên đại đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp cơ bản phát triển năng lực giáo dục chính trị của chính trị viên đại đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. | quan tâm đầu tư thời gian tìm tòi, nghiên cứu nhằm phát triển năng lực giáo dục chính trị. Việc tự học tập, tự rèn luyện nhằm phát triển năng lực giáo dục chính trị của nhiều chính trị viên đại đội còn mang tính tự phát, chưa có định hướng, mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Chính vì vậy, sự phát triển năng lực giáo dục chính trị của một số chính trị viên đại đội còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục chính trị ở đại đội trong giai đoạn hiện nay. Theo đánh giá của Tổng cục Chính trị: “Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, một số chưa thực sự tâm huyết, đề cao trách nhiệm, đầu tư về thời gian, công sức để nghiên cứu, sưu tầm, tìm tòi, sáng tạo trong chuẩn bị nội dung giảng dạy chính trị, biểu hiện: sao chép giáo trình tài liệu, chuẩn bị bài giảng sơ sài; giảng bài nặng về lý luận, chủ yếu đọc cho bộ đội chép, ít liên hệ, vận dụng; còn biểu hiện thanh toán chương trình; tính nêu gương, mô phạm chưa cao; trình độ giảng dạy tuy có tiến bộ, song số khá giỏi chưa nhiều, chưa vững chắc; năng lực nhận định, đánh giá tình hình và khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng còn hạn chế” [98, tr. 8].

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    29    2    08-06-2023
17    40    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.