Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng

Công trình được trình bày gồm phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu với ba chương (chín tiết). Nội dung nhằm giải quyết các vấn đề lý luận cơ bản về PTNN theo hướng bền vững ở một vùng lãnh thổ; kinh nghiệm PTNN theo hướng bền vững ở các nước; thực trạng và những giải pháp PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH. | Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng PTNN theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH; dự báo tình hình thế giới, trong nước liên quan, để nông nghiệp ĐBSH phát triển theo hướng bền vững cần phải có những đột phá mới với những quan điểm và giải pháp phù hợp. Trước hết, quán triệt các quan điểm cơ bản như: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững là yêu cầu khách quan trong quá trình PTNN ở vùng ĐBSH; phải được triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán, quyết liệt với các mục tiêu cụ thể rõ ràng trong từng giai đoạn. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở vùng ĐBSH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được thực hiện trên cơ sở huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước; phải được thực hiện toàn diện trên các mặt trong mối quan hệ chặt chẽ với PTBV nói chung. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở ĐBSH phải dựa trên cơ sở khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; mang lại hiệu quả thiết thực nhằm thực hiện đồng bộ các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.