Luận án Tiến sĩ Triết học: Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội hiện nay

Nội dung luận án đi sâu phân tích, luận giải thực chất và vấn đề có tính quy luật nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội; tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng, dự báo sự tác động của tình hình và xác định những vấn đề đặt ra đối với nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội; đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội hiện nay. | 4. Thực trạng nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội hiện nay có cả ưu điểm và hạn chế. Nhờ ưu điểm đó mà năng lực đấu tranh tư tưởng của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngày càng được nâng cao và tham gia tích cực, có hiệu quả đấu tranh vạch trần các tư tưởng sai trái, thù địch, khắc phục những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, sai lầm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bản chất, truyền thống và nhiệm vụ của quân đội trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong quân đội và xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế, bất cập quá trình nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng dẫn tới năng lực đấu tranh tư tưởng của một bộ phận giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đặt ra

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    74    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.