Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đảng bộ Quân đội lãnh đạo xây dựng lực lượng hậu cần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1969 đến năm 1975

Làm sáng tỏ quá trình ĐBQĐ lãnh đạo xây dựng LLHC trong KCCM, CN từ năm 1969 đến năm 1975, rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào xây dựng LLHC quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. | Lực lượng hậu cần quân đội là LLHC phục vụ cho cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nơi cung cấp mọi nguồn lực, là nhân tố xét đến cùng quyết định thắng lợi cuộc chiến. Vì vậy, chỉ có thể dựa chắc vào dân, vận động và tổ chức toàn dân tham gia, mới có thể huy động tối đa mọi nguồn lực của nhân dân để xây dựng LLHC vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh. Triệt để dựa vào dân, động viên và tổ chức toàn dân xây dựng LLHC là một yêu cầu khách quan trong cuộc KCCM, CN và thực sự đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trong cả nước và đạt thành tựu to lớn góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thực tiễn lãnh đạo, tổ chức toàn dân xây dựng LLHC trong cuộc KCCM, CN từ năm 1969 đến năm 1975, gồm những nội dung cụ thể là: phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), thực hiện toàn dân xây dựng LLHC một cách có tổ chức, có chỉ đạo chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu phương lớn về mặt hậu cần và bảo đảm đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ trên miền Bắc; dựa vào dân, động viên và tổ chức toàn dân tham gia xây dựng lực lượng vận tải mạnh, làm tốt công tác vận tải, nhiệm vụ trung tâm của CTHC trong cuộc KCCM, CN; dựa vào dân, huy động và tổ chức nhân dân tham gia xây dựng LLHC, làm tốt CTHC ở tiền tuyến lớn miền Nam bảo đảm cho mọi thứ quân chiến đấu và chiến thắng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG