Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội hiện nay

Nội dung luận án đi sâu phân tích, luận giải thực chất và vấn đề có tính quy luật nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội; tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng, dự báo sự tác động của tình hình và xác định những vấn đề đặt ra đối với nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội; đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội hiện nay.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG