Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc EVN

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu khoảng trống trong lý thuyết và thực tiễn về mối liên hệ hệ thống của cây CL từ tập đoàn đến SBU (DN phát điện) và cách thức triển khai CL của tổ chức cấp trên (Tập đoàn EVN) tại các tổ chức cấp dưới (các DN phát điện) từ đó xác lập các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn để thúc đẩy và hoàn thiện triển khai CLKD cho các DN phát điện thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn đến 2021, tầm nhìn đến 2030.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    7    1    19-06-2021