Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu động lực học máy xúc lội nước để khảo sát ổn định lật khi làm việc

Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu động lực học máy xúc lội nước và đề xuất chế độ làm việc hợp lý của máy khi làm việc trong môi trường đất yếu, đất ngập nước. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG