Summary thesis doctor public administration: State management of the prevention and control drugs in Vietnam in the period integration

Purpose: Based on theoretical studies of state management on the prevention of drugs, analysis and assessment of the state of the state management on the prevention of drugs in Vietnam, fellows establish and implement the scientific foundation to propose practical solutions to improve system ef ciency of state management on the prevention of drugs in Vietnam during the integration period.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.