Summary of Phd. dissertation in forestry: Research on scientific bases and propose some conservation measures for Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng & L. K. Fu, 1975 in Ha Giang province

Objectives: General objectives Supplement the biological and ecological characteristics of Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng & . Fu to the scientific bases for development and convervation of this specie in Vietnam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    28    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.